JG Betty---- 2012 Winnebago 24" Chalet 24V Sleeps 6